Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • ELAD – Evalueren van een Lokaal Alcohol- en Drugbeleid

ELAD – Evalueren van een Lokaal Alcohol- en Drugbeleid

Hoe weet je of je lokaal beleidsvormingsproces rond alcohol- en drugs goed verloopt? Evaluatie is hier het sleutelwoord en dient als een rode draad doorheen het volledige proces te lopen. Het is dus niet ‘iets wat er achteraf nog even bijkomt’. Integendeel, het past binnen een planmatige aanpak, en is belangrijk binnen iedere fase.

Instrument voor procesevaluatie

ELAD wil richting geven aan deze evaluatie door indicatoren aan te reiken om zowel de verschillende stappen van het beleidsvormingsproces als het proces in zijn totaliteit te kunnen evalueren. De focus van deze evaluatiemethodiek ligt op procesevaluatie. Procesevaluatie zegt iets over hoe een bepaalde stap verlopen is, wat er goed en fout ging tijdens die fase. Een lokaal alcohol- en drugbeleid stopt immers niet na 1 actie of 1 jaar. De verschillende stappen die geëvalueerd dienen te worden zijn: het lokaal overleg, het lokale draagvlak, de lokale analyse(resultaten) en de genomen acties of geïmplementeerde interventies. De resultaten worden teruggekoppeld naar het lokaal overleg en opgenomen in het volgende beleidsplan. Zo ontstaat er continuering en duurzaamheid van het lokaal alcohol- en drugbeleid. Reden temeer om evaluatie als een significant onderdeel van het proces mee te nemen.

Kwaliteitseisen voor het lokaal alcohol- en drugbeleid

ELAD bestaat uit richtvragen die voor iedere stap binnen het beleidsvormingsproces een indicatie geven of aan alle aspecten werd voldaan. Deze richtvragen zijn een combinatie van de elementen zoals beschreven in het stappenplan ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid’ en de COMIQS standaarden. Dit zijn minimale en ideale standaarden waarover binnen de alcohol- en drugsector consensus werd bereikt en die als indicatoren gebruikt kunnen worden voor het monitoren en evalueren van preventie, behandeling en schadebeperking.

Op deze manier worden er kwaliteitseisen toegekend aan de verschillende stappen en kan er op eenvoudige manier nagegaan worden of het lokaal alcohol- en drugbeleid op een kwalitatieve manier tot stand komt. Ook wordt snel duidelijk waar de hiaten en verbeterpunten liggen. Het volledige monitoringsinstrument vind je in hoofdstuk 8 van het stappenplan ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid’.

Materiaal
Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid
Een stappenplan voor een alcohol – en drugbeleid op maat van jouw gemeente of stad.