Skip to main content

Privacyverklaring

VAD vzw, versie 29/05/2018

VAD vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VAD vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vragen privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens die je aan ons geeft:

 • Via een contactformulier voor nieuwsbrieven: naam, voornaam, e-mailadres, organisatie.
 • Voor een bestelling van materiaal: naam, voornaam, e-mailadres, organisatie, telefoon, facturatieadres.
 • Voor het downloaden van specifiek materiaal (dit is beperkt tot bepaalde materialen, meeste materiaal kan je vrij downloaden): naam, voornaam, e-mailadres.
 • Via een contactformulier voor inschrijving in vorming: naam, voornaam, e-mailadres, telefoon, organisatiegegevens. Optioneel worden er volgende persoonsgegevens gevraagd: huidige functie, aantal jaren ervaring, studie en opleiding, verwachtingen van de vorming. Deze optionele persoonsgegevens worden enkel gebruikt om het programma van de vorming optimaal op de doelgroep af te stemmen.

Persoonsgegevens die op automatische wijze worden verkregen:

Cookiebeleid:

Om een optimale service te bieden, maakt de VAD-website gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op jouw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand je via e-mail zou kunnen contacteren. Je hebt ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Cookies zijn niet essentieel om de VAD-website te bezoeken.

De website www.altijdprijs.org (preventiecampagne sportweddenschappen WK 2018) maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van deze site. De bedoeling daarvan is de campagne te evalueren: hoeveel mensen bezoeken de site, welke topics zijn het populairst, … Er worden geen gegevens verzameld die terug te linken zijn naar je persoonlijk profiel. Er wordt bijgehouden – in het kader van evaluatie – hoeveel bezoekers er de website bezoeken en wat er aangeklikt wordt. Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden.

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?
 • Het versturen van nieuwsbrieven (via inschrijving, toestemming van de betrokkene).
 • De administratieve verwerking van de opleiding/studiedag waarvoor je bent ingeschreven(via inschrijving). De optionele persoonsgegevens bij inschrijving in een vorming, worden enkel gebruikt om het programma van de vorming optimaal op de doelgroep af te stemmen.
 • De administratieve verwerking van bestellingen/materiaal.
 • Statistische doeleinden. Hiervoor worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, verwerken en bewaren.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van je hebben verkregen.

Verstrekken we jouw gegevens aan derden?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailchimp);
 • verwerking van betalingsopdrachten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier expliciet toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgevens?

VAD vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

Wat zijn jouw rechten omtrent jouw gegevens?

Je hebt het recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op jouw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met jouw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Nog vragen of klachten?

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

VAD vzw
Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel
privacy@vad.be
Contactpersoon: Steven Boute

Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.