Skip to main content
 • Home
 • Artikels
 • Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg

Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg

VAD is één van de organisaties die deelneemt aan het SIMBA-project (Succesvol Implementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg). Dit technologietransferproject, ondersteund door het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen, wordt uitgevoerd door de Arteveldehogeschool en de UC Leuven-Limburg. In het SIMBA-project wordt geen nieuwe beeldbeltool ontwikkeld, maar organisaties kunnen kennismaken met bestaande professionele beeldbeltools en krijgen alle aspecten van het implementeren ervan onder de knie. Beeldbellen met cliënten is immers veel meer dan een ‘professionele skype’ in huis halen. Cliënten en hulpverleners zitten daar immers niet echt op te wachten. Dit project loopt over twee projectjaren (2018-2019). In 2018 werden al enkele resultaten afgeleverd.

Tetra SIMBA in drie welzijns- en zorgsectoren

Binnen het welzijnswerk en de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van online toepassingen. Veel organisaties zijn bezig met online zelfhulp en –begeleiding maar ook blendend care heeft hier een belangrijke rol. Bij blended care worden face-to-face gesprekken ondersteund met online activiteiten.

Het SIMBA-project richt zich op het inzetten van beeldbellen in de ambulante werkingen van de brede welzijns- en gezondheidszorgsector. Hiervoor werd er gekozen voor drie welzijns- en zorgsectoren: de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, de thuiszorg en de integrale jeugdhulp.

Op zoek naar de meerwaarde van beeldbellen

Aan het project nemen ondertussen 37 organisaties deel waarvan 13 organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Aan de hand van een bevraging bij de gebruikersgroep, drie proeftuinenbijeenkomst en een literatuuronderzoek, werden er prioriteiten bepaald rond de mogelijke meerwaarde van beeldbellen.

Op het eerste zicht is het duidelijk dat door te beeldbellen, cliënten en/of hulpverleners tijd en kosten besparen voor de verplaatsingen. Maar dát is in welzijnswerk en gezondheidszorg zelden of nooit een doorslaggevend argument

Waarom zou anno 2018 beeldbellen wel een echte meerwaarde kunnen zijn? Hieronder volgen enkele mogelijke antwoorden:

 • Laagdrempelig zorg bieden: voor sommige mensen is het zo een minder grote stap om hulp te zoeken.
 • Kwaliteit van hulp en zorg verbeteren: hogere frequentie door face-to-face contacten te combineren met beeldbellen, activerende rol & structuur bieden, therapietrouw checken, meer continuïteit
 • Beeldbellen kan ook een aanbod zijn wanneer andere contactkansen écht onmogelijk zijn; bijvoorbeeld beeldbellen inzetten in wachttijd
 • Mensen langer in hun thuiscontext kunnen houden en residentiële opname kunnen uitstellen door (frequente) beeldbelcontacten

De meerwaarde werd onderverdeeld in 9 rubrieken. Deze kan je allemaal terug vinden in het artikel dat het potentieel van beeldbellen in kaart brengt. Er werd ook een checklist opgesteld om met cliënten of teamleden de concrete (gemeenschappelijke) meerwaarde te bepalen. Want om te beeldbellen moet je met twee zijn. En voor elk van beide gesprekspartners moet dat beeldbellen een meerwaarde zijn. Daarnaast is er een grabbelton met verschillende meerwaarde argumenten.

Implementeren van beeldbellen is meer

Beeldbellen implementeren in je organisatie veronderstelt echter meer dan ‘de meerwaarde definiëren’ en een goede beeldbeltool ter beschikking hebben.

In een gezamenlijke discussie over bovenstaande 10 aspecten werd nagedacht over hoe je het implementeren van beeldbellen zo efficiënt mogelijk kan maken. Hierbij kwamen vier prioriteiten naar boven:

 • Hoe maken we cliënten warm voor beeldbellen?
 • Hoe motiveren we medewerkers om beeldbellen te implementeren?
 • Vorming over de methodiek beeldbellen: do’s en don’ts
 • Financiering: kunnen beeldbelcontacten betalend gemaakt worden bij lopende begeleidingen?

Wat brengt 2019?

In 2019 wordt in het project gefocust op de vier bovenstaande prioriteiten. Ook overwegen al enkele organisaties (PC Menen, Netwerk GGZ Kempen, CAD Limburg, Free Clinic) beeldbellen te implementeren. Deze ervaringen kunnen ook voor andere organisaties interessant zijn.

Alle materialen die worden ontwikkeld binnen het SIMBA project en verdere info vind je terug op de website https://elearning-onlinehulp.be/simba/. Deze website wordt aangevuld met nieuwe ondersteunende middelen die in 2019 worden ontwikkeld. Later wordt er ook een e-learning tool uitgewerkt. In 2019 wordt er dus binnen het project verder ingezet om het beeldbellen bruikbaar en zo efficiënt mogelijk te maken voor organisaties binnen de welzijns- en gezondheidszorg.