Skip to main content

Privacyverklaring VAD-leerlingenbevraging

VAD behandelt persoonsgegevens met respect voor privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese wetgeving die de regels voor verwerking van persoonsgegevens (bv. leeftijd, geslacht, …) bepaalt.

Wat is het doel van de VAD-leerlingenbevraging?

De gegevens van de leerlingen worden door VAD verwerkt in het kader van de VAD-leerlingenbevraging en het Vlaams syntheserapport. De leerlingenbevraging onderzoekt op schoolniveau en op Vlaams niveau het middelengebruik (tabak, alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen) binnen de leefwereld van jongeren. VAD bundelt jaarlijks de resultaten van alle scholen die aan de leerlingenbevraging deelnamen, in een syntheserapport.

Daarnaast verwerkt VAD de gegevens van de school tot een gratis geaggregeerd (de resultaten worden enkel per graad en voor de ganse school weergegeven) schoolrapport. Het rapport bevat een beschrijving van de resultaten, alsook een bespreking van deze resultaten en een aantal concrete tips op maat van de school.

Het schoolrapport is geen doel op zich maar dient als hulpmiddel om een alcohol- en drugbeleid (DOS) op maat van de school te ontwikkelen. De school zal in geen enkel geval uit dit schoolrapport leerlingen kunnen identificeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De vragenlijst polst naar gevoelige en persoonlijke gezondheidsgegevens. De volgende persoonsgegevens zullen door middel van Formdesk door VAD verwerkt worden:

  • Leeftijd en geslacht
  • Onderwijsvorm en leerjaar
  • Lid van een jeugdbeweging/sportclub/voorziening bijzondere jeugdzorg
  • Gegevens rond middelengebruik (alcohol, illegale drugs, gamen, gokken en psychoactieve medicatie)

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

VAD garandeert dat de persoonsgegevens die een leerling invult niet kunnen leiden tot de unieke identificatie van de leerling. Ook VAD gaat zelf niet over tot identificatie van leerlingen. Bovendien kan de school in geen enkel geval de gegevens van een leerling identificeren.

De toegang tot de gegevens door de personeelsleden van VAD is strikt beperkt tot enkele personeelsleden die hiervoor gemachtigd zijn en beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van deze personeelsleden.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

De ruwe data blijven op het platform FormDesk staan totdat de bevraging op school is afgerond. Over het algemeen gaat dit over een periode van +/-3 weken. De data worden daarna gedownload uit FormDesk en de link met de invulcode van de leerling wordt verbroken. Wanneer de data gedownload zijn uit FormDesk en bewaard op het VAD-netwerk worden de ingevulde vragenlijsten uit het platform verwijderd.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de noodzakelijke duur van het onderzoek (maximum bewaartermijn van 15 maanden) en worden enkel voor wetenschappelijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Hoe vragen we de toestemming van de leerlingen om deel te nemen aan de VAD-leerlingenbevraging?

Is de leerling jonger dan 13 jaar?

Voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen die jonger zijn dan 13 jaar dienen de ouders/voogd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) hun expliciete toestemming te geven voor het invullen van de vragenlijst. De school is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van deze expliciete toestemming en dienen de ouders de nodige informatie te verstrekken (artikel 13 AVG). De school dient de expliciete toestemming te bewaren tot december van het jaar volgend op het schooljaar dat de leerlingenbevraging wordt afgenomen. Bij twijfel of klacht kan VAD deze toestemmingen opvragen. Enkel wanneer er expliciete toestemming gegeven wordt door de voogd of ouder, mag een -13-jarige de vragenlijst invullen.

Is de leerling 13 jaar of ouder?

Leerlingen die 13 jaar zijn of ouder, dienen geen expliciete toestemming te krijgen van de ouders voor het invullen van de vragenlijst en het verwerken van de persoonsgegevens, maar moeten wel – voor ze de bevraging invullen – duidelijk hun geïnformeerde toestemming geven bij het invullen van de vragenlijst (artikel 7 AVG). De school kan de ouder/voogd van 13-jarigen of ouder wel op de hoogte brengen van de deelname aan de VAD-leerlingenbevraging.

Hoe gebeurt de inlogprocedure?

De afname gebeurt in groep, bv. in een klas- of studielokaal via de computer of tablet van de school. Voor de hoogste graad van bescherming dienen leerlingen de vragenlijst in te vullen via de wifi van de school. Het invullen van de vragenlijst is volledig vrijwillig en kan op ieder moment worden stopgezet.

Op elk moment heeft elke leerling het recht om zijn of haar toestemming voor het gebruik van de ingevulde vragenlijstresultaten in te trekken. Dit kan slechts voor een heel beperkte tijd omdat de identiteit volledig wordt losgekoppeld van de antwoorden.  Minstens één leerkracht of ander lid van het schoolpersoneel is in het lokaal aanwezig om toezicht te houden en eventuele vragen te beantwoorden of problemen op te lossen.

Elke leerling krijgt een unieke code (gebruikersnaam en wachtwoord) waarmee hij/zij op de schoolcomputer of op de eigen computer kan inloggen. Elke leerling dient zijn of haar unieke logincode te veranderen door een nieuw gekozen wachtwoord, vooraleer hij/zij de vragenlijst kan invullen. Hierdoor bieden we de leerling de garantie dat de school de ingevulde vragenlijst niet opnieuw kan inkijken met de logincode die de leerling willekeurig kreeg.

Wat mag de leerkracht NIET doen tijdens het invullen van de vragenlijst?

De leerkracht die de afname organiseert in de klas kijkt niet mee naar de antwoorden die de leerlingen digitaal invullen, noch fysiek, noch via pc-monitoring. De leerkracht mag in geen enkel geval de bevragingen inkijken of anderen (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, …) de mogelijkheid geven dit te doen. Daarnaast mag de leerkracht/school in geen enkel geval druk uitoefenen (d.m.v. van een straf) op de leerlingen om de digitale vragenlijst in te vullen.