Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • GRIP ondersteunt Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsprobleem online

GRIP ondersteunt Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsprobleem online

Kind zijn in een gezin waar een ouder problematisch middelen gebruikt of gokt, is een zware last. Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProbleem (KOAP) vormen een kwetsbare groep. Tegelijk zijn ze vaak heel veerkrachtig. Een nieuw online aanbod op de Druglijnwebsite dat focust op beschermende factoren wil hen daarin ondersteunen.

Onzichtbaar en kwetsbaar?

Naar schatting 1 op de 10 kinderen groeit op in een gezin met een ouder die te veel drinkt, medicijnen slikt, illegale drugs gebruikt of gokt. De buitenwereld heeft daar meestal weinig tot geen weet van. Net als voor andere gezinsleden (denk aan partners, broers en zussen maar ook ouders van gebruikende kinderen), is er bijgevolg niet altijd genoeg oog voor deze groep. Nochtans zijn jonge kinderen extra kwetsbaar. Opgroeien in zo’n gezin zorgt dikwijls voor veel stress en onvoorspelbaarheid. Veel van wat belangrijk is om als kind evenwichtig op te groeien, kan onder druk komen te staan. En dat weegt niet alleen door tijdens de kindertijd. Naarmate je opgroeit en ook wanneer je zelf al volwassen bent, blijf je ‘een kind van’. Dat merkt De DrugLijn uit de verhalen van de bijna 200 ‘kinderen van’ die jaarlijks contact nemen. Velen voelen zich bezorgd, machteloos tot zelfs verantwoordelijk voor het probleem van hun ouder.

Aanbod dat inzet op veerkracht

Toch is het niet alleen een verhaal van risico’s en kwetsbaarheid. Het staat vast dat kinderen en jongeren over een grote veerkracht beschikken. En in elk KOAP-verhaal spelen beschermende factoren mee die de veerkracht bevorderen. Daarop zet VAD/De DrugLijn al langer in met een aanbod voor KOAP. Zo werd in het verleden werk gemaakt van sensibilisering met het oog op een grotere bespreekbaarheid en wordt ook al jarenlang een reeks van werkboekjes voor KOAP aangeboden. Deze boekjes kunnen door de doelgroep zelfstandig gebruikt worden, maar kunnen zeker ook ingezet worden door elke hupverlener of persoon die bij de opvoeding van deze kinderen en jongeren betrokken is.

Toch blijft het een moeilijk bereikbare doelgroep. Hoe jonger een kind, hoe groter de loyaliteit tegenover de ouders. Mede daardoor is er vaak een hoge drempel om met vragen, gevoelens en bezorgdheden over mama of papa naar buiten te komen. Bij uitbreiding is het voor heel wat kinderen en jongeren een hoge drempel om bijvoorbeeld één van de werkboekjes te bestellen. Om hen voortaan beter te bereiken en hen op een veiligere en discretere manier met zo’n aanbod in contact te brengen, werd beslist om een online tool te ontwikkelen. De ervaring van De DrugLijn met het aanbod van online kennis-en zelftesten voor gebruikers leert dat dit als veel laagdrempeliger en toegankelijker wordt ervaren.

GRIP op de zaak

Het zal niet verbazen dat ook de nieuwe tool volop inzet op eigen kracht, veerkracht en beschermende factoren. De tool omvat vijf delen die in zelf gekozen volgorde afgewerkt kunnen worden. Ze omvatten oefeningen die jongeren onder andere laten stilstaan bij hun eigen sterktes, talenten en gevoelens maar die evengoed via een kennistest beter begrip van alcohol- en drugproblemen bijbrengen of helpen om in kaart te brengen welke steunfiguren een jongere rondom zich heeft.

Het aanbod kreeg de naam GRIP: een verwijzing naar de steun en houvast die deze oefeningen hopelijk kunnen bieden in het omgaan met de moeilijke thuissituatie. Tegelijk is het een korte en gebalde naam waar kracht van uitstraalt.

GRIP is gericht op jongeren vanaf de tienerleeftijd of vanaf het moment dat ze in hun ontwikkeling op zoek gaan naar de eigen identiteit en over zichzelf en de thuissituatie reflecteren.

Laagdrempeligheid en dus ook anonimiteit en discretie staan voorop. Daarom is het niet nodig om je op de website in te loggen. Om te voorkomen dat wie slechts een paar delen afwerkt daar later niet verder aan kan werken, bestaat de mogelijkheid om na elk deel een unieke link op te slaan of naar zichzelf door te mailen.

Naarmate men de delen afwerkt, wordt er een unieke poster aangemaakt op basis van de persoonlijke antwoorden. Die kan men achteraf downloaden, printen of via mail naar zichzelf sturen. Dit is niet enkel een stimulans, maar zorgt er ook voor dat er iets ‘tastbaars’ overblijft van de moeite die een jongere doet om met GRIP te werken.

Aan de slag

Net zoals met de reeds bestaande werkboekjes, kunnen jongeren zelfstandig met GRIP aan de slag, maar kan het ook ingezet worden in een begeleidings- of hulpverleningscontext. Wie dat wil kan er (samen met een jongere) mee aan de slag gaan via www.druglijn.be/grip/kind-van.

Tegelijk kregen de bestaande werkboekjes een update. Ze kunnen besteld en gedownload worden via zowel de VAD-site als de Druglijn-site. Werken met GRIP sluit overigens het gebruik van deze werkboekjes niet uit en vice-versa.

Dit aanbod voor KOAP is bovendien slechts het eerste hoofdstuk in een groter GRIP-verhaal. Er wordt namelijk volop gewerkt aan een online tool voor partners. Daarbovenop is nu reeds voorzien dat er ook een variant komt voor ouders van kinderen met alcohol- of andere drugproblemen.