Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Nieuwe affiche roept jongeren op om geen alcohol door te geven aan minderjarigen

Nieuwe affiche roept jongeren op om geen alcohol door te geven aan minderjarigen

‘Begin niet te vroeg’ uitgebreid met derde campagnebeeld

Sinds december 2009 is het in België bij wet verboden om jongeren onder de 16 alcohol te verkopen of schenken. Tussen 16 en 18 jaar geldt dat verbod enkel nog voor sterkedrank. Om deze wettelijke grenzen bekend te maken, loopt al sinds 2011 de campagne ‘Begin niet te vroeg’. Het bestaande campagnemateriaal wordt nu uitgebreid met een nieuwe affiche, die ook ingaat op het doorgeven van alcohol tussen jongeren onderling.

De gevoeligheid van jongeren voor alcoholische dranken

Jongeren zijn gevoeliger voor de effecten van alcohol dan volwassenen:

  • Door hun lager lichaamsgewicht voelen ze de effecten van alcohol sterker dan volwassenen.
  • Bovendien zijn hun hersenen nog volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die groei en kan leiden tot leerproblemen en verminderde geheugenprestaties.
  • Tijdens de adolescentie werken jongeren verder aan hun karakter. Ze bouwen een eigen identiteit op, en leren omgaan met succes en mislukking. Overmatig alcoholgebruik verstoort dit proces, remt de ontwikkeling af en beïnvloedt het gedrag.
  • Onder invloed van alcohol worden vaak verkeerde beslissingen genomen, wat voor een adolescent verregaande gevolgen kan hebben. Denk maar aan conflictsituaties, pestgedrag, ongewenst seksueel contact, …

Het drinken van alcohol zoveel mogelijk uitstellen of beperken tot na 18 jaar, is dus wenselijk. Maar bij het al dan niet consumeren van alcohol spelen er bij de jongeren meer motieven dan enkel de smaak en gezondheidsoverweging. Jongeren zijn vatbaar voor groepsdruk. Niet-drinken wordt vaak gezien als de foute, “saaiere” keuze. Alcohol kan dus een factor zijn in hoe “cool” of “populair” je bent op school of in de sportclub. Hier moeten jongeren dus weerbaar voor gemaakt worden.

Begin niet te vroeg: De wetgeving als leidraad om jongeren te beschermen

Sinds 2011 sensibiliseert en informeert de nationale campagne ‘Begin niet te vroeg’ jongeren en hun ouders. In de loop van de afgelopen 8 jaar informeerden filmpjes, affiches, postkaartjes en brochures jongeren en hun ouders over de risico’s van alcohol. Maar de campagne gaat breder dan dat: ook voor supermarkten, winkels en horecazaken, waar jongeren vaak alcohol proberen kopen, werd er heel wat materiaal ontwikkeld. Het volledige overzicht van wat er allemaal al gebeurd is in het kader van deze campagne lees je hier.

Nieuwe poster over het doorgeven van alcohol

Er is nu een derde poster aan het campagnemateriaal toegevoegd. Deze kwam er op vraag van het jeugdwerk, in het licht van de verhoogde controles van de FOD Volksgezondheid in de horeca. Door die controles heerst er ongerustheid bij de jeugdhuizen en jeugdwerkinitiatieven over ‘doorgeefgedrag’. Het gebeurt namelijk dat jongeren ouder dan 16 bijvoorbeeld bier kopen en doorgeven aan jongere vrienden. Hetzelfde gebeurt met 18-plussers en sterkedrank. De verantwoordelijke voor wiens rekening deze drank of dit product werd verkocht, is ook in die gevallen in theorie aansprakelijk. De FOD Volksgezondheid kan dan zowel de persoon die alcohol doorgeeft beboeten, als de organisatie die verantwoordelijk is voor het evenement, of de uitbater van de horecazaak.

Ondersteuning van het jeugdwerk

De derde affiche in de ‘Begin niet te vroeg’-campagne is er dus zowel gekomen om jongeren te sensibiliseren over het doorgegeven van alcohol, als om jeugdwerkorganisaties te ondersteunen. De affiches benoemen duidelijk het doorgeven van alcohol. Door ze op te hangen, maken jeugdhuizen en fuif-organisatoren jongeren duidelijk dat ze niet willen dat er bij hen alcohol doorgegeven wordt aan jongeren onder de wettelijke leeftijd. Het is meteen ook een zichtbaar bewijs voor de controleurs van de FOD Volksgezondheid dat de uitbaters en organisatoren al het mogelijke doen om het doorgeefgedrag tegen te gaan.

Kleuter bestelt pint

Om tot de meest geschikte affiche te komen, werkte marketingbureau Duval Guillaume meerdere concepten uit voor het campagnebeeld. Deze werden voorgelegd aan jongeren uit de doelgroep. Uit die focusgroepen bleek dat een eenvoudige affiche die de boodschap zo letterlijk mogelijk verbeeldt, de beste keuze is. De uiteindelijke affiche toont een kleuter die een pint bestelt. Dat beeld laat instinctief aanvoelen dat je tot een zekere leeftijd gewoon te jong bent voor alcohol. De tekst op de affiche legt die grenzen dan op 16 en 18 jaar, en roept op om ook onderling geen alcohol door te geven. Als achtergrond van de foto is er gekozen voor een setting die herkenbaar is als een jeugdhuis of een jeugdbewegingsfuif.

Er worden affiches verstuurd naar de koepels van de vijf grote erkende jeugdwerkorganisaties: FOS Open Scouting, KSA, KLJ, Chiro en Scouts & Gidsen Vlaanderen. De affiches zijn ook te bestellen in onze online catalogus.

Materiaal
Affiche Begin niet te vroeg – Pinkje
Sensibiliseer jongeren op café of in het uitgaan over de leeftijdsgrenzen voor alcohol. De affiche benoemt ook dat het verboden is alcohol door te geven aan minderjarigen.