Skip to main content

TANDEM gestart

TANDEM staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer en is de heropstart van het vroegere CAP, Centraal Aanmeldpunt Drugs. De module wordt gesubsidieerd door het Vlaams departement Welzijn en wil ten dienste staan van alle gedetineerden met een geestelijk gezondheidsprobleem. De doelgroep is dus ruimer dan de verslaafdenzorg.

Gedetineerden met geestelijke gezondheidsproblemen

De module wil gedetineerden met een geestelijke gezondheidsproblematiek toeleiden naar de gepaste zorg en hulpverlening na detentie. ‘Meer’ verwijst naar motivationeel werken, empowerment, netwerking en samenwerking. Figuurlijk verwijst de tandem als fiets voor twee personen naar een situatie waarbij de cliënt vooraan zit en dus de koers en de snelheid bepaalt. De toeleider zit achteraan op de fiets en zorgt voor extra kracht en ondersteuning. Hij kan voorstellen doen op basis waarvan de cliënt een bepaalde richting kan inslaan.

TANDEM ingebed in de Overlegplatforms GGZ

De toeleiding gebeurt door een Vlaams team van ‘toeleiders’ (3.5 VTE). Sinds 1.09.2017 is het team voltallig. De opstart kent een gefaseerd verloop. Vanaf 1.10.2017 zal TANDEM operationeel zijn in alle Vlaamse gevangenissen.

Het feitelijke werkgeverschap voor de TANDEM-medewerkers wordt opgenomen door PopovGGZ, Spil, ADIC en CGG Vlaams-Brabant Oost. Deze partners sluiten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af, samen met de overige Vlaamse overlegplatforms geestelijke gezondheid. Voorlopig zijn er middelen van de overheid vrijgemaakt tot eind 2019, we hopen dat TANDEM daarna structureel ingebed zal worden. De inbedding van TANDEM binnen de verschillende Vlaamse overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg vormt de ideale toegangspoort tot de zorg en de verschillende zorgnetwerken wat de doorverwijzingen zeker ten goede zal komen.

Enkel op doorverwijzing

Op basis van de evaluatiestudie (BELSPO-onderzoeksproject) van het vroegere CAP, werden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Om de wachtlijsten bij TANDEM te beperken wordt gekozen om enkel op doorverwijzing te werken. Enkel vier kanalen binnen de gevangenis kunnen naar TANDEM doorverwijzen: PSD, JWW, CGG en dienst gezondheidszorg Gevangenissen (medische dienst en eventuele zorgequipes) kunnen aanmelden. Cliënten kunnen zich dus niet meer rechtstreeks bij de dienst aanmelden.

Geschikte hulpverlening voor gedetineerde

Aan de doelstellingen van het project is niets veranderd. TANDEM wil de gedetineerde met een geestelijke gezondheidsprobleem op een positieve manier laten kennis maken met de hulpverlening, wil informatie geven over de bestaande hulpverlening en indien de gedetineerde dit wenst samen met hen zoeken naar de best passende hulpverlening. TANDEM zal ook alle stappen naar de toeleiding op zich nemen. We willen werken naar een indicatiestelling en doorverwijzing, maar bieden geen begeleiding of behandeling aan.