Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Een dag uit het leven van… drie begeleiders met medische deeltaak in een opvangcentrum

Een dag uit het leven van… drie begeleiders met medische deeltaak in een opvangcentrum

Asielzoekers hebben ook medische problemen of problemen als gevolg van hun alcohol- of druggebruik. Hoe gaat men in het opvangcentrum hiermee om? We volgen Marleen, Els en Geert een dag.

09:00u:

Marleen en Geert komen aan in opvangcentrum Kasteelstraat in Sint-Niklaas. Dit is een Opvangcentrum van het Rode Kruis Vlaanderen voor 215 asielzoekers. Ze lezen eerst de lopende zaken en berichten die de “late dienst” noteerde en overleggen wie waarmee zal beginnen na de algemene briefing.

09:15u:

Briefing met alle medewerkers en de centrumleiding. Ze overlopen alle algemene zaken, waaronder ook de medische zaken die niet onder het beroepsgeheim vallen.

10:00u:

Marleen start met het overlopen en beantwoorden van de binnengekomen mails en Geert ontfermt zich over vier zieke schoolplichtige bewoners.

De centrumleiding informeert Marleen en Geert over een probleem van de avond voordien. Een bewoner die, zoals afgesproken dagelijks in het teamlokaal onder toezicht zijn medicatie komt innemen, had meer comprimés geëist dan afgesproken en reageerde geagiteerd wanneer hij dit niet kreeg van de nachtbegeleider. Geert zoekt de bewoner op voor een gesprek om hem te blijven motiveren in het volgen van het afbouwschema met benzodiazepines.

Tussendoor belt de receptie Marleen op met de vraag een bewoner op te zoeken die bijkomende vragen heeft i.v.m. voorgeschreven medicatie. Het is inderdaad niet evident voor anderstalige mensen om zomaar te begrijpen wat er op een medicatiedoosje en bijsluiter staat of wat bepaalde onderzoeken inhouden en het waarom hiervan. Door haar jarenlange ervaring kan Marleen dit in “centrumtaal” op een laagdrempelige manier uitgeleggen aan de bewoners. Daarnaast geeft Marleen alvast uitleg over de nacontrole bij de centrumarts en de te verwachten onderzoeken.

12:30u:

Marleen en Geert gaan met enkele andere begeleiders eten in het restaurant, samen met de bewoners. Ze nemen nog enkele schriftelijke toelatingen voor externe hulpverlening mee (zoals bv. een toelating voor een bewoner om die namiddag op consult te komen bij de centrumarts). Terwijl ze eten zien ze de betrokken bewoners en geven hen de toelating.

13:00u:

Geert en Marleen geven luiers en babyvoeding aan de bewoners met baby’s en peuters en mineraalwater aan zwangere bewoonsters. Dit is meestal ook een ontmoetingsmoment tussen de bewoners en de medische begeleiders waarbij veel vragen komen, vooral van medische aard, over de kindjes, over zwangerschapsproblemen, … Daarna wordt het nodige materiaal bijbesteld.

13:45u:

Marleen en Geert zijn aanwezig op de middagbriefing waarin de collega’s die de late dienst starten, ingelicht worden over de afgelopen nacht en voormiddag.

Els en de centrumarts komen aan en starten onmiddellijk met het wekelijks consult van de centrumarts (huisarts) in ons opvangcentrum. Vandaag assisteert Els de arts, dit gebeurt meestal in een beurtrolsysteem. De bewoners die door Marleen, Els of Geert eerder die week doorverwezen werden en effectief een onderzoek door de huisarts nodig hebben, komen op consult.

Na het vaccineren van enkele bewoners, komen ongeveer tien bewoners op afspraak. Els neemt notities, neemt de parameters op, doet een bloedafname, … en speelt vooral een rol als tussenpersoon tussen de bewoner en de arts. Ze heeft hierbij een belangrijke rol om “verstaanbaar” over te brengen wat de bevindingen van de arts zijn, om de werking en nevenwerkingen van medicatie duidelijk over te brengen, de geplande onderzoeken en de doorverwijzingen goed uit te leggen en aan te voelen waar de bewoner toch nog meer info over nodig heeft. Ze spreekt meteen af hoe de doorverwijzingen naar externe hulp praktisch zullen verlopen. Verder heeft ze ook een zeer belangrijke rol in het “kaderen” van de omschreven problemen. Ze kan de arts veel achtergrondinformatie geven omdat ze de bewoners en hun achtergrond goed kent en op de hoogte is van de opbouw van vroegere klachten. Dit is een belangrijke bron van informatie voor de arts.

14:30u:

Na de middagbriefing gaat Geert de geplande miniteams bijwonen. Er worden vijf bewoners besproken.

Eén van deze bewoners is een niet begeleide minderjarige. Hij werd betrapt op het roken van cannabis op zijn kamer. De opvolging wordt bekeken aan de hand van het beleidsplan voor Alcohol en Drugs. Het komt er op neer dat de individuele begeleider met hem gesprekken zal aangaan om te polsen naar de frequentie van gebruik, hoe en waar hij aan het middel gekomen is en hem vooral sensibiliseren. Met de informatie uit deze gesprekken zullen ze over een maand opnieuw in een miniteam bekijken of ze al dan niet verdere begeleiding moeten opstarten.

Een andere bewoner is een man van 26 jaar oud. Hij is bekend als een rustig, aimabel man, maar met een alcoholprobleem. Hij heeft hiervoor zelf hulp gevraagd en is al enkele weken onder begeleiding van de centrumarts. Hij was gemotiveerd om zijn advies strikt op te volgen. Alles verliep goed tot afgelopen weekend. Door zeer slecht nieuws over zijn achtergebleven familie is hij zijn motivatie verloren en is zeer dronken, maar zonder verder overlast, naar het centrum teruggekeerd. Er wordt beslist om verdere gespecialiseerde hulp voor hem op te starten. Dit is belangrijk voor de rust binnen het centrum, maar in eerste instantie ook voor hem en zijn verdere toekomst, zodat hij bij stressmomenten een andere coping leert hanteren.

16:00u:

Na de miniteams zit Geert nog samen met de begeleidster met een psychosociale deeltaak en de centrumleiding om de agenda te overlopen van het geplande overleg op CGG Waas en Dender. Ondersteund door het CGG en VAD, zal een nieuw beleidsplan voor alcohol & drugs worden uitgewerkt.

17:15u:

De dagdienst van Marleen en Geert is afgelopen.

De doktersconsultaties zijn afgelopen. Els regelt nog heel wat doorverwijzingen op voorschrift van de arts, zoals de kinesitherapeut of specialisten in het ziekenhuis. De arts schreef ook heel wat voorschriften waarmee de bewoners (in kader van de zelfredzaamheid) zelf hun medicatie bij de apotheek afhalen. Ze registreert de toegediende vaccinaties op ‘www.vaccinnet.be’. Op te volgen zaken noteert ze op het overdracht blad voor Geert en Marleen. Zo kunnen zij het nodige doen de volgende dag.

21:30u:

Briefing van de nachtdienst.

21:45u:

De late shift van Els is afgelopen.