Skip to main content

Het Kempens model voor verslavingszorg

Het Kempens model steunt op drie pijlers : een contactcentrum, een informatiecentrum en een netwerkcentrum. Het model staat garant voor een heel netwerk aan deskundigen in de verslavingszorg met een kern van professionele hulpverleners en een ruim netwerk van vrijwilligers, waarvan een deel zelf in het verleden een verslavingsproblematiek hebben overwonnen. Een korte voorstelling.

Het begon eind 2012. Enkele leden van een zelfhulpgroep zochten en vonden contact met enkele professionelen. Na de eerste verkennende vergaderingen waarin allerlei standpunten werden afgetoetst, startte het project met een waarderend onderzoek. Hieruit groeide een eerste concept dat uiteindelijk werd aangepast in de loop van dit onderzoek. Kernpunt van het project is deskundigheid, zowel professionele als ervaringsdeskundigheid. Op beiden steunt het Kempens model. We zien de verslavingszorg als een samenwerking tussen deskundigen, gestructureerd in drie centra: een netwerkcentrum, een contactcentrum en een kenniscentrum.

Netwerkcentrum

Met het netwerkcentrum willen we ons project in het Kempense alledaagse leven inwortelen, het een brede basis geven, niet enkel binnen de professionele en zelfhulpgroep wereld, maar vooral in de brede maatschappelijke context. Dit project staat momenteel het verste in de uitbouw, dankzij de steun van de Provincie Antwerpen.

Contactcentrum

Het contactcentrum moet het aanspreekpunt worden voor iedereen die in contact komt met verslaving, zowel professioneel, via zelfhulpgroepen, scholen, sportverenigingen … of in de privésfeer. Aan dit centrum wordt momenteel gewerkt uitgaande van de elementen verkregen via het waarderend onderzoek.

Kenniscentrum

Het kenniscentrum heeft de bedoeling kennis rond verslaving zo dicht mogelijk bij alle geïnteresseerden te brengen. Het is niet de bedoeling om bestaande initiatieven opnieuw uit vinden, maar wel om een interface naar de Kempense verslavingswereld te vormen.

Elk centrum kent telkens twee voortrekkers: iemand uit de professionele sector en iemand uit de wereld van de zelfhulpgroepen. De drie centra worden continu op elkaar afgestemd en treden in wisselwerking tijdens de adviesraad, te beschouwen als de algemene vergadering van het project. Het Kempens model heeft ook al enkele belangrijke spin-off projecten voortgebracht. Vooreerst ontstond tijdens de groeiperiode de verslavingskoepel waarin alle zelfhulpgroepen zich verzamelden. Zij ondertekenden een gemeenschappelijk charter. Verder is er een project, gesponsord via de Vlaamse overheid / kabinet minister Vandeurzen, waarbij ervaringsdragers een opleiding krijgen om ervaringsdeskundigen te worden.

Het project heeft een stevige start gekend, groeit explosief en verstevigt de band tussen alle actoren op het terrein met als doel de complementaire deskundigheid op een constructieve manier te bundelen om zo een betere verslavingszorg in de Kempen uit te bouwen.