Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Vroeginterventie voor jongeren met riskant alcohol- of ander druggebruik

Vroeginterventie voor jongeren met riskant alcohol- of ander druggebruik

Alcohol- en druggebruik is een realiteit, waar jongeren vroeg of laat mee in aanraking komen. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor middelenproblemen. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling, ze zijn minder gevoelig voor de negatieve gevolgen van middelengebruik en de adolescentie is een woelige periode met grote uitdagingen. Een vroege beginleeftijd van alcohol- of ander druggebruik vormt een risicofactor voor middelenproblemen op volwassen leeftijd. Vroegtijdig ingrijpen is dan ook de boodschap.

Inzicht geven en motiveren

In het project ‘Vroeginterventie via groepswerking’ werd een interventie ontwikkeld om jongeren die riskant middelen gebruiken inzicht te geven in hun gebruik en hen te motiveren om hun gedrag te veranderen. De interventie is kortdurend (3 à 5 sessies) en afgebakend qua inhoud en daardoor meer aanvaardbaar voor de jongere dan een klassieke behandeling.

Voor heel wat jongeren is dit aanbod voldoende. Voor anderen blijkt er toch meer nodig. Zij worden doorverwezen naar verdere hulpverlening (al dan niet alcohol- en drugspecifiek).

Jongeren in groep samenbrengen is sterk om hen te laten stilstaan bij hun gebruik. Als groepsdeelname echter niet mogelijk is – bijvoorbeeld omwille van beperkte verbale mogelijkheden – krijgt de jongere een individuele interventie op maat.

Vroegdetectie

Beginnende gebruikers zijn meestal nog geen vragende partij voor enige vorm van hulp, omdat ze het gebruik zelf (nog) niet als een probleem ervaren. Om deze jongeren vroegtijdig te identificeren is een nauwe samenwerking met partners uit de omgeving van de jongere dan ook essentieel. Zo worden via vroeginterventie zaken in gang gezet vanuit de bezorgdheid van de omgeving (ouders, school, voorziening, huisarts, …). Ook aanmeldingen vanuit politie en parket zijn mogelijk.

Dit project is een samenwerking van CGG Ahasverus, Alexianen Zorggroep Tienen, CAD Limburg, CGG Eclips, CGG VAGGA, Kliniek Sint-Jozef, CGG Largo en VAD. Het concept werd uitgewerkt in het kader van een project van het Fonds ter bestrijding van verslavingen (2007-2012). Momenteel wordt het verder gezet met Vlaamse projectsubsidies (tot eind 2017).

Materiaal
Vroeginterventie via groepswerking met jonge druggebruikers
Vroeginterventieaanbod voor jongeren met riskant alcohol- of ander druggebruik.