Skip to main content

Visieteksten onderwijs

Op school, in het CLB of als intermediair uit de GGZ word je soms geconfronteerd met een aantal moeilijke vragen inzake de alcohol- en drugthematiek. In deze visieteksten biedt VAD verheldering.

Alcohol en jongeren

In deze factsheet lees je over de richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik voor volwassenen. Omwille van hun leeftijd lopen jongeren specifieke risico’s bij alcoholgebruik. Daarom is het ontraden van alcoholgebruik en het uitstellen van de beginleeftijd een belangrijke doelstelling. Deze visietekst beschrijft de specifieke risico’s en gevolgen van alcoholgebruik voor jongeren. Ten slotte worden ook de randvoorwaarden toegelicht die moeten vervuld zijn voor een maximale gedragenheid en toepassing.

Preventie in het onderwijs is meer dan lesgeven over illegale drugs

Klassikale lessen rond drugs kunnen deel uitmaken van een preventieve aanpak, maar effectieve preventie omvat veel meer dan eens een les geven rond drugs. Het is belangrijk op maat van de leerlingen te werken. In veel gevallen is een gerichte aanpak naar leerlingen bij wie zich een probleem voordoet effectiever. Lees hier het artikel.

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Als lid van het schoolteam hoor je vaak persoonlijke verhalen van leerlingen. Het is niet altijd even duidelijk wanneer je bepaalde informatie mag doorgeven aan collega’s of externen. Beschik je over een ambts- of beroepsgeheim? In deze factsheet lees je hier meer over.

Educatieve activiteiten organiseren

De keuze maken voor een educatieve activiteit dat binnen het DOS past is niet altijd eenvoudig. Het aanbod is groot en het is niet altijd duidelijk met welke organisaties je best samenwerkt. In deze factsheet krijg je een aantal aandachtspunten. De factsheet is gebaseerd op de Handvatten voor de samenwerking met externe organisaties op vlak van het gezondheidsbeleid van de VLOR.

De plaats van productinformatie binnen preventie

De vraag naar productinformatie binnen educatieve activiteiten is groot. Vaak veronderstelt men dat uitgebreide productinformatie en informatie over risico’s en gevolgen leidt tot een negatieve houding, waardoor mensen geen drugs zullen gebruiken of hun gebruik zullen veranderen. Dit is echter een foute veronderstelling. Met enkel productinformatie kan je deze ambitieuze doelstellingen op gedragsniveau niet realiseren: productinformatie is zinvol maar er is meer nodig om gewenst gedrag te bekomen. Lees hierover meer in de factsheet productinformatie.

Werken met getuigenissen

Voor de invulling van educatieve activiteiten wordt er soms gewerkt met getuigenissen door ex-gebruikers. Het is belangrijk dat je als school, voor het maken van deze keuze, even stilstaat bij een aantal bedenkingen. Lees deze kanttekeningen in de factsheet over getuigenissen.

Drugcontroles

Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het functioneren (sociaal, emotioneel, cognitief, fysiek…) van de leerling op school en houden risico’s in voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de leerling én de schoolomgeving. Sommige scholen trachten een antwoord te zoeken op het omgaan met deze uitdagingen door een beroep te den op politiecontroles met drughonden. Een antwoord dat op zich echter ook weer heel wat vragen en bedenkingen oproept. Meer hierover lees je in de factsheet drugcontroles.

Praten over alcohol en andere drugs in de klas: zin of onzin?

Dat alcohol- en andere drugpreventie vorm krijgt door te werken aan welbevinden, sociale vaardigheden en attitudevorming, staat niet ter discussie. De vraag naar de zinvolheid van themaspecifiek werken, en vooral de vraag rond welke thema’s dan, stelt zich echter wel. Is het zinvol om in de basisschool te werken rond alcohol en illegale drugs? Deze visietekst klaart uit a.d.h.v. een aantal onderzoeksresultaten.

Werken rond lachgas in het onderwijs?

De laatste tijd is lachgas een hot topic in de media. Meer dan ooit is er berichtgeving over inbeslagnames van flessen lachgas en het aantreffen van lege ampullen lachgas tijdens lockdownfeestjes en in de openbare ruimte. Als school, leerkracht of directie krijg je hierdoor het gevoel dat je best preventief rond het thema lachgas aan de slag gaat in de klas en op school. In dit artikel gaan we in op wat je best wel of best niet doet rond het thema lachgas in de klas en op school.