Skip to main content

Het NPS-care onderzoeksproject

Het NPS-care project startte begin 2017 onder leiding van Hogent. VAD is partner in dit project naast Sciensano, Ugent, Free clinic, Eurotox en Modus Vivendi. NPS-care wordt gefinancierd door Belspo.

Doelstelling van het onderzoek

Het NPS-care project is een primair kwalitatief onderzoeksproject dat inzicht wil verwerven in de gebruikscultuur van NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen) en de eventuele aangepaste noden op het vlak van preventie, zorg en schadebeperkende (harm reduction) initiatieven m.b.t. dit fenomeen wil identificeren. Wie zijn de gebruikers van NPS, welke middelen gebruiken ze precies, hoe gebruiken ze die (frequentie, toedieningswijze, …), hoe komen ze aan hun middelen, in welke sociale context gebruiken ze? Gaat het om problematisch gebruik of niet? Wat is de invloed van de wet (illegaliteit of niet) op gebruikers? Zijn er aangepaste, NPS-specifieke, initiatieven nodig in het (gespecialiseerde) werkveld?

Fase één: diepte-interviews

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, krijgen diepte-interviews met 60 gebruikers een centrale plaats in het eerste luik van het onderzoek. Hoewel er een korte, gestructureerde vragenlijst wordt afgenomen die peilt naar sociodemografische en productgerelateerde variabelen, ligt de nadruk op storytelling. Daarnaast krijgen respondenten de mogelijkheid het middel van hun voorkeur te laten testen op zijn farmacologische samenstelling.

Fase twee: bevraging van professionals

In het tweede luik van het project ligt de focus op de professional en de (gespecialiseerde) sector. Aangezien ook steeds meer professionals in contact komen met deze middelen, gaat het project op zoek naar hun ervaringen hiermee, alsmede hún specifieke noden. Om hierop een zicht te krijgen, wordt een seminarie georganiseerd waarop (inter)nationale sprekers het woord nemen en waaraan relevante actoren uit het werkveld kunnen deelnemen. Het seminarie is tevens het vertrekpunt voor het recruteren van Belgische professionals, die we willen bevragen middels de Nominale Groeps Techniek (NGT). Deze consensusmethode zal resulteren in een inventaris van noden (preventie, zorg en harm reduction) van de verschillende groepen professionals. De inventaris zal vervolgens worden voorgelegd aan een breder publiek van actoren d.m.v. een Lime Survey.

Fase drie: aanbevelingen rond interventies

Ten slotte is een derde en laatste deel van het project voorbehouden voor (internationale) literatuurstudie van initiatieven inzake preventie, zorg en harm reduction. De resultaten van deze studie vormen het uitgangspunt voor twee focusgroepen die worden georganiseerd in een laatste fase van het project. Ook in deze laatste fase van NPS-care, is er plaats voor de gebruiker. Focusgroepen zullen immers worden samengesteld uit professionals én gebruikers. Samen zullen zij voorstellen doen van haalbare, implementeerbare (good) practices in België m.b.t. NPS-gerelateerde preventie, zorg en HR.

De integratie van alle bevindingen in het kader van het NPS-care project zal zijn neerslag vinden in een onderzoeksrapport. De onderzoeksresultaten zullen tevens worden samengevat en specifieke (deel)resultaten zullen worden beschreven in artikels in gespecialiseerde (nationale en internationale) tijdschriften. Het einde van het project is voorzien voor maart 2019.